مهدی دهاقین
آقای مهدی دهاقین
دوشنبه, 13 مهر 1394
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه میعاد کوشان از تاریخ 1394/07/13 تا تاریخ 1397/07/13
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه صبا تهران از تاریخ 1395/04/16 تا تاریخ 1396/04/16
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه توحید شمیران نو از تاریخ 1395/12/01 تا تاریخ 1396/03/10
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1395/12/24 تا تاریخ 1398/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1400/04/03
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/05/23 تا تاریخ 1401/04/08
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/08 تا تاریخ 1402/01/31
8- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1402/05/08 تا تاریخ 1402/08/14

لیست مطالب :