• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

محمد علی یاری

تاریخ تولد : 1387/04/01

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

علیرضا هادیان

تاریخ تولد : 1380/03/27

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

ابوالفصل شیخی پور مطلق

تاریخ تولد : 1385/03/22

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

نیما افشین

تاریخ تولد : 1382/11/21

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

دانیال حسین زاد

تاریخ تولد : 1383/02/29

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

شایان آدینه پور

تاریخ تولد : 1382/09/29

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه هوادار
تاریخ شروع قرارداد : 1401/11/17
تاریخ پایان قرارداد : 1402/01/31

ایلیا جعفری

تاریخ تولد : 1389/03/24

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

ابوالفضل تدبیری

تاریخ تولد : 1386/09/07

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کوثر مهرشهر آریا
تاریخ شروع قرارداد : 1401/11/17
تاریخ پایان قرارداد : 1403/01/31

پری ساکی

تاریخ تولد : 1373/06/18

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------