• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

حسین لطیفی

تاریخ تولد : 1386/03/20

بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه توسعه رابین صالح
تاریخ شروع قرارداد : 1402/09/09
تاریخ پایان قرارداد : 1403/01/31

محمد جواد صفدری

تاریخ تولد : 1385/03/24

بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه توسعه رابین صالح
تاریخ شروع قرارداد : 1402/09/09
تاریخ پایان قرارداد : 1403/01/31

یاسین صفری زنجانی

تاریخ تولد : 1389/05/05

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

امیرمهدی زارعی

تاریخ تولد : 1385/06/18

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

رادین تکریم

تاریخ تولد : 1386/06/27

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مهدی اسمعیلی

تاریخ تولد : 1385/08/15

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مبین عظیمی

تاریخ تولد : 1386/12/09

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال ب
تاریخ شروع قرارداد : 1402/09/08
تاریخ پایان قرارداد : 1403/01/31

محمد نوری نقرلو

تاریخ تولد : 1378/08/06

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

رادین شریعت نسب

تاریخ تولد : 1389/02/14

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------