امیرحسین حیدری
آقای امیرحسین حیدری
دوشنبه, 6 شهریور 1402
1403/04/30
1404/01/31
1- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1402/09/03 تا تاریخ 1403/03/28
2- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه جهان گستر از تاریخ 1403/04/11 تا تاریخ 1403/04/30

لیست مطالب :