اسماعیل علیزاده
آقای اسماعیل علیزاده
دوشنبه, 23 خرداد 1401
1402/10/10
1403/01/31
1- سرپرست تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه نام گستر از تاریخ 1401/03/23 تا تاریخ 1401/08/09
2- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه میعاد کوشان از تاریخ 1401/08/09 تا تاریخ 1402/01/31
3- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ستارگان سپید پویش میعاد نوین از تاریخ 1402/05/17 تا تاریخ 1402/08/29

لیست مطالب :