کیان افشار
آقای کیان افشار
دوشنبه, 18 مرداد 1400
1401/08/09
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسه شمیران از تاریخ 1400/05/19 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه نام گستر از تاریخ 1401/04/04 تا تاریخ 1401/08/01

لیست مطالب :