حمیدرضا ابراهیمی
آقای حمیدرضا ابراهیمی
دوشنبه, 12 مهر 1400
1402/04/14
1403/03/30
1- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/07/12 تا تاریخ 1401/04/03
2- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :