بهمن یوسفی زاده
آقای بهمن یوسفی زاده
دوشنبه, 13 بهمن 1399
1402/05/16
1403/03/30
1- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پدیده اسپادانا از تاریخ 1399/11/13 تا تاریخ 1400/03/15
2- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد کاوه از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/04/25
3- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/05/09 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :