علی اصغر علی جانی
آقای علی اصغر علی جانی
چهارشنبه, 1 بهمن 1399
1401/04/18
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سپید جامگان کارا از تاریخ 1399/11/03 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سبزپوشان امید سلماس از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :