یاسین لطفی
آقای یاسین لطفی
دوشنبه, 19 مهر 1400
1402/03/19
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین از تاریخ 1400/07/19 تا تاریخ 1401/03/11
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آذرخش تهران از تاریخ 1401/03/20 تا تاریخ 1401/08/03
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه میعاد کوشان از تاریخ 1401/08/09 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :