آریا فتاحی
آقای آریا فتاحی
شنبه, 25 بهمن 1399
1402/04/31
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت کوثر ری از تاریخ 1399/11/25 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت کوثر ری از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/10/22
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آینده سازان پرویز زیوری از تاریخ 1400/10/22 تا تاریخ 1400/11/11
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1400/11/18 تا تاریخ 1401/03/30
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1401/04/17 تا تاریخ 1402/04/14

لیست مطالب :