علی عبدی مهری
آقای علی عبدی مهری
یکشنبه, 30 آبان 1400
1- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1400/08/30 تا تاریخ 1401/04/12
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/01/25

لیست مطالب :