علی بازرگان
آقای علی بازرگان
دوشنبه, 24 شهریور 1399
1402/04/14
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1399/06/25 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه یاران خوراکیان از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/14 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :