محمد پارسا رحیمی
آقای محمد پارسا رحیمی
دوشنبه, 21 مهر 1399
1401/04/17
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آینده سازان پرویز زیوری از تاریخ 1399/07/21 تا تاریخ 1399/11/25
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسیان سایا از تاریخ 1399/11/25 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسیان سایا از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1401/03/29

لیست مطالب :