محمد پارسا رحیمی
آقای محمد پارسا رحیمی
دوشنبه, 21 مهر 1399
1402/04/26
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آینده سازان پرویز زیوری از تاریخ 1399/07/21 تا تاریخ 1399/11/25
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسیان سایا از تاریخ 1399/11/25 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسیان سایا از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1401/03/29
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1401/04/17 تا تاریخ 1402/04/14

لیست مطالب :