ایلیا خطیبی
آقای ایلیا خطیبی
دوشنبه, 31 شهریور 1399
1402/04/22
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1399/11/08
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1399/11/12 تا تاریخ 1400/04/10
3- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1400/08/30 تا تاریخ 1400/12/25
4- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1400/12/25 تا تاریخ 1401/04/11
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/04/25 تا تاریخ 1402/03/06

لیست مطالب :