یاسر عبادی
آقای یاسر عبادی
پنجشنبه, 17 مهر 1399
1401/04/16
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1399/07/17 تا تاریخ 1400/03/08
2- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1400/04/26 تا تاریخ 1401/03/21

لیست مطالب :