حمیدرضا فرزانیان
آقای حمیدرضا فرزانیان
یکشنبه, 30 شهریور 1399
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1399/10/03 تا تاریخ 1400/04/21
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1400/10/22 تا تاریخ 1401/03/23
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1401/04/17 تا تاریخ 1402/04/07

لیست مطالب :