حسام بخشنده
آقای حسام بخشنده
سه شنبه, 15 مهر 1399
1402/06/01
1403/01/31
1- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آتیه حساب البرز آریانا از تاریخ 1399/07/15 تا تاریخ 1400/03/15
2- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آتیه حساب البرز آریانا از تاریخ 1400/04/22 تا تاریخ 1401/03/07
3- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه نام گستر از تاریخ 1401/03/23 تا تاریخ 1401/08/09
4- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه میعاد کوشان از تاریخ 1401/08/12 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :