علی میرزائی
آقای علی میرزائی
جمعه, 4 مهر 1399
1401/04/17
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرسپولیس درفشی از تاریخ 1399/07/07 تا تاریخ 1399/12/16
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه رایا ورزش رادیس از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/10/11
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آینده سازان حامی از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :