محمدیونس محمدزکی
آقای محمدیونس محمدزکی
دوشنبه, 7 مهر 1399
1401/08/09
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستاره سرخ کیان از تاریخ 1399/07/08 تا تاریخ 1400/03/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه توحید عقاب شمیران نو از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/10/04
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1400/10/05 تا تاریخ 1401/04/01
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آذرخش تهران از تاریخ 1401/04/02 تا تاریخ 1401/08/03

لیست مطالب :