امیر علی مددی زاده
آقای امیر علی مددی زاده
یکشنبه, 6 مهر 1399
1401/04/18
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1399/07/06 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/05/14 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :