ارمین عبدالهی
آقای ارمین عبدالهی
جمعه, 26 مهر 1398
1402/04/11
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سپیدرازیان (آپادانا) از تاریخ 1398/07/26 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اسپیدی شرق از تاریخ 1400/05/19 تا تاریخ 1400/10/08
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه دوستی مهر از تاریخ 1400/10/08 تا تاریخ 1401/04/18
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه نام گستر از تاریخ 1401/04/20 تا تاریخ 1401/09/02
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه میعاد کوشان از تاریخ 1401/10/07 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :