امیررضا رسولی
آقای امیررضا رسولی
شنبه, 15 تیر 1398
1402/08/15
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1398/04/15 تا تاریخ 1399/07/20
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسیان سایا از تاریخ 1399/07/20 تا تاریخ 1400/03/12
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/04/10 تا تاریخ 1401/03/21
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1401/04/15 تا تاریخ 1402/02/27
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1402/04/12 تا تاریخ 1402/08/13

لیست مطالب :