عرفان جعفری
آقای عرفان جعفری
چهارشنبه, 12 تیر 1398
1402/08/15
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1400/04/15 تا تاریخ 1400/10/11
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/10/11 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اف سی لیث از تاریخ 1401/04/31 تا تاریخ 1401/09/02
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه حامی از تاریخ 1401/09/02 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1402/03/18 تا تاریخ 1402/04/27

لیست مطالب :