کیارش جعفرنژاد
آقای کیارش جعفرنژاد
چهارشنبه, 12 تیر 1398
1401/04/17
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مهر یاران حافظ از تاریخ 1398/04/12 تا تاریخ 1398/10/07
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مهر یاران حافظ از تاریخ 1399/06/28 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مهر یاران مغان از تاریخ 1400/04/07 تا تاریخ 1400/10/15
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه امیدشهرافتاب از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/03/21

لیست مطالب :