شایان شهسواری
آقای شایان شهسواری
سه شنبه, 4 تیر 1398
1402/03/29
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه جهان گستر از تاریخ 1398/04/04 تا تاریخ 1399/07/07
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرسپولیس درفشی از تاریخ 1399/07/08 تا تاریخ 1400/02/08
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه رایا ورزش رادیس از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/10/11
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آینده سازان حامی از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1401/04/03
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/15 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :