سید فرزام حسینی
آقای سید فرزام حسینی
سه شنبه, 21 آبان 1398
1401/04/17
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت کوثر ری از تاریخ 1398/08/21 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه راه آهن مهر از تاریخ 1399/11/25 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/05/14 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :