یوسف قلی پور
آقای یوسف قلی پور
یکشنبه, 28 مهر 1398
1402/04/14
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آینده سازان کوثر فرزانگان قرچک از تاریخ 1398/07/28 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آینده سازان فرزانگان از تاریخ 1399/06/29 تا تاریخ 1399/06/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/05/14
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/03/25
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/14 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :