مسیح باقرزاده
آقای مسیح باقرزاده
دوشنبه, 29 مهر 1398
1401/08/18
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت کوثر ری از تاریخ 1398/07/29 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت کوثر ری از تاریخ 1399/07/21 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت کوثر ری از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/10/11
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایساتیس ایرانیان از تاریخ 1401/05/05 تا تاریخ 1401/08/18

لیست مطالب :