فرزاد عبدود
آقای فرزاد عبدود
دوشنبه, 27 خرداد 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1398/08/08
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/03/27

لیست مطالب :