عطا شرقی نمین
آقای عطا شرقی نمین
سه شنبه, 4 تیر 1398
1402/04/12
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه جهان گستر از تاریخ 1398/04/04 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه جهان گستر از تاریخ 1400/04/18 تا تاریخ 1401/04/14
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/14 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :