امیررضا اصغری
آقای امیررضا اصغری
پنجشنبه, 23 خرداد 1398
1402/08/12
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه میعاد کوشان از تاریخ 1398/03/28 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه میعاد کوشان از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه طلای سیاه آبادان از تاریخ 1401/05/07 تا تاریخ 1401/08/21
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر باباخانی از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1402/04/10
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فراز گستر ستاره سازان از تاریخ 1402/04/12 تا تاریخ 1402/08/06

لیست مطالب :