محمدامین امینی
آقای محمدامین امینی
شنبه, 25 خرداد 1398
1401/04/18
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1398/04/03 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/05/14
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/05/14 تا تاریخ 1400/10/11
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1401/03/09

لیست مطالب :