علی محسنی
آقای علی محسنی
سه شنبه, 21 خرداد 1398
1402/03/31
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تلاشگران سلامت وردآورد از تاریخ 1398/03/21 تا تاریخ 1398/07/24
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه جهان گستر از تاریخ 1399/07/18 تا تاریخ 1399/10/24
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تلاشگران سلامت وردآورد از تاریخ 1399/10/24 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه امیرکبیرتهران از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/11/02
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه یاران خوراکیان از تاریخ 1400/11/05 تا تاریخ 1401/04/03
6- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/14 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :