ابوالفضل عباس پور
آقای ابوالفضل عباس پور
شنبه, 1 تیر 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1398/04/23 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/05/15
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/05/18 تا تاریخ 1401/04/18
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1401/08/11
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/08/14 تا تاریخ 1402/04/12

لیست مطالب :