امیرحسین قهرمانی
آقای امیرحسین قهرمانی
چهارشنبه, 15 خرداد 1398
1401/08/09
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فولاد تندیس تهران از تاریخ 1398/03/15 تا تاریخ 1398/06/30
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کاوه جوان مهر از تاریخ 1399/07/05 تا تاریخ 1400/05/16
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین از تاریخ 1400/05/16 تا تاریخ 1401/03/11
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آذرخش تهران از تاریخ 1401/03/20 تا تاریخ 1401/08/03

لیست مطالب :