کوروش جلالی
آقای کوروش جلالی
شنبه, 15 تیر 1398
1401/04/17
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آدنیس مهر پارسه ایرانیان از تاریخ 1398/04/15 تا تاریخ 1398/07/28
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه رایا ورزش رادیس از تاریخ 1398/07/29 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آدنیس مهر پارسه ایرانیان از تاریخ 1399/07/15 تا تاریخ 1399/11/18
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسه جوان شمیران از تاریخ 1399/11/25 تا تاریخ 1400/03/15
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/03/25

لیست مطالب :