محمد رسول حسن پور بهدانی
آقای محمد رسول حسن پور بهدانی
جمعه, 31 خرداد 1398
1402/04/14
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1398/04/03 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1399/07/20 تا تاریخ 1400/05/17
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/07/12 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پسران آبی آسمان از تاریخ 1401/05/05 تا تاریخ 1401/09/02
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پسران آبی نوین از تاریخ 1401/09/03 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :