ابوالفضل حسنی
آقای ابوالفضل حسنی
پنجشنبه, 30 آبان 1398
1401/04/18
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آینده سازان کوثر فرزانگان قرچک از تاریخ 1398/09/09 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آینده سازان فرزانگان از تاریخ 1399/06/29 تا تاریخ 1399/06/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/05/14
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/04/18

لیست مطالب :