علی قاسمی
آقای علی قاسمی
شنبه, 1 تیر 1398
1401/08/09
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه طوفان سرخ آویژه از تاریخ 1398/04/02 تا تاریخ 1398/07/24
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مهر بهمن آریا از تاریخ 1399/11/25 تا تاریخ 1400/10/11
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین از تاریخ 1400/10/11 تا تاریخ 1401/03/11
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آذرخش تهران از تاریخ 1401/03/20 تا تاریخ 1401/08/03

لیست مطالب :