احمد رضا خانی گرکرودی
آقای احمد رضا خانی گرکرودی
یکشنبه, 8 بهمن 1396
1401/04/18
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سرخپوشان جوان پاينده از تاریخ 1396/11/16 تا تاریخ 1397/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سرخپوشان جوان پاينده از تاریخ 1397/04/31 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1398/08/05 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/11/13 تا تاریخ 1401/04/18

لیست مطالب :