مرصاد سلیمانی
آقای مرصاد سلیمانی
سه شنبه, 12 تیر 1397
1401/04/18
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارس اوژن تابان از تاریخ 1397/04/12 تا تاریخ 1397/07/09
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارس اوژن تابان از تاریخ 1397/07/10 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1398/04/03 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/06/29 تا تاریخ 1400/05/14
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/05/14 تا تاریخ 1401/04/18

لیست مطالب :