عرفان پورعلی
آقای عرفان پورعلی
سه شنبه, 8 خرداد 1397
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1397/03/17 تا تاریخ 1397/04/02
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1397/04/13 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1398/07/18 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/06/29 تا تاریخ 1399/10/01
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1400/06/12 تا تاریخ 1401/03/21
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1401/05/08 تا تاریخ 1401/08/14
7- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1401/08/17 تا تاریخ 1402/04/12
8- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :