امیر محمد اکرامی
آقای امیر محمد اکرامی
چهارشنبه, 3 مرداد 1397
1401/08/11
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستارگان مهماندوست از تاریخ 1397/05/04 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1399/06/26 تا تاریخ 1400/04/26
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن مهر از تاریخ 1400/06/31 تا تاریخ 1400/08/17
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن مهر ایرانیان از تاریخ 1400/08/18 تا تاریخ 1400/09/13
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1400/10/21 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :