پدرام محبی
آقای پدرام محبی
سه شنبه, 23 مرداد 1397
1402/04/14
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه از تاریخ 1397/06/10 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1400/04/21
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1400/04/23 تا تاریخ 1401/03/18
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :