فرید سیفی آزاد
آقای فرید سیفی آزاد
یکشنبه, 3 تیر 1397
1403/04/24
1404/01/31
1- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نفت ایرانیان از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/01/31
2- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نفت ایرانیان از تاریخ 1398/03/19 تا تاریخ 1399/01/31
3- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1399/09/30 تا تاریخ 1400/03/15
4- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/05/15 تا تاریخ 1401/04/03
5- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/06/13 تا تاریخ 1402/01/31
6- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نیروی زمینی از تاریخ 1402/04/17 تا تاریخ 1402/08/17

لیست مطالب :