سید رضا مقیمی درزی
آقای سید رضا مقیمی درزی
جمعه, 22 تیر 1397
1401/04/18
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1397/04/22 تا تاریخ 1397/05/09
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه دوکوهه ۲ از تاریخ 1397/05/10 تا تاریخ 1397/06/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1397/07/01 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1398/04/17 تا تاریخ 1399/06/03
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1399/06/23 تا تاریخ 1400/03/15
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1400/05/11 تا تاریخ 1400/10/13
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/10/13 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :