امیرحسین شکوری درخانه
آقای امیرحسین شکوری درخانه
جمعه, 29 تیر 1397
1401/04/18
1402/01/31
1- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پاس المپیک از تاریخ 1397/04/31 تا تاریخ 1398/01/31
2- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه بادران از تاریخ 1399/07/20 تا تاریخ 1400/03/15
3- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سبزپوشان امید سلماس از تاریخ 1400/07/17 تا تاریخ 1400/12/04
4- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه نام آوران امید آسمان از تاریخ 1400/12/04 تا تاریخ 1401/02/17

لیست مطالب :