عليرضا اسمعيل زاده
آقای عليرضا اسمعيل زاده
دوشنبه, 25 تیر 1397
1401/04/18
1402/01/31
1- تدارکات تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1397/04/25 تا تاریخ 1398/01/31
2- تدارکات تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1398/04/11 تا تاریخ 1399/01/31
3- تدارکات تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/03/15
4- تدارکات تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/07/17 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :