نیما افتری جلودار
آقای نیما افتری جلودار
جمعه, 18 خرداد 1397
1401/04/18
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1397/03/24 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1399/10/15 تا تاریخ 1400/04/26
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1400/05/08 تا تاریخ 1400/09/13
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/10/13 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :