نیما ابراهیمی
آقای نیما ابراهیمی
پنجشنبه, 14 تیر 1397
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1397/04/14 تا تاریخ 1397/08/30
2- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1397/09/06 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1398/04/18 تا تاریخ 1398/07/09
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1398/07/29 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/08/26 تا تاریخ 1400/01/06
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1401/04/25 تا تاریخ 1401/08/14
7- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/04/21 تا تاریخ 1402/05/18
8- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/05/23 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :